- چهارشنبه, 25 تیر 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

مقاله isi نویسنده جوان مجمع عالی نخبگان مازندران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مقاله isi آقای محمدرضا مهدی نژاد تحت عنوان « معماری سبز،راهی به سوی آینده»

Mohammad Reza Mehdinezhad

ABSTRACT

Growth of population and technology and its incompatibility with the environment has cause extensive changes and disrupted natural conditions of many spots in the world. Adverse effect of modern technology on environment has awaken a new awareness of environmental issues in people. Achieving sustainable development requires sensible use of natural resources, substantial change in human's attitude toward nature and reconsideration of production and consumption patterns. "Sustainable architecture" or "green architecture" which has attracted the attention of many architect with different points of view all over the world. In The global movement toward sustainable development, architecture is absolutely a main leading factor, because buildings and structures are the most important and extensive changes humans have made on the earth. Since strong and weak points of a structure directly affect habitat of the world, special responsibility is on people and particularly on architects in this field. In this study, the above subject is discussed along with an example of the projects build according to green architecture to contribute to changing the world form today's gray world to future green one

دانلود کامل اصل مقاله

 

دانلود فرم ثبت نام مجمع

شماره ثبت : 20986

دانلود فرم ثبت نام

آمار بازدیدکنندگان

940امروزmod_vvisit_counter
2243دیروزmod_vvisit_counter
6154این هفتهmod_vvisit_counter
13510هفته گذشتهmod_vvisit_counter
27553این ماهmod_vvisit_counter
56536ماه گذشتهmod_vvisit_counter
3159573کل بازدیدهاmod_vvisit_counter