- چهارشنبه, 25 تیر 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه

لینک مستقیم اصل مقاله در سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
نویسندگان
محمود جعفری دهقی
دانشگاه تهران
چکیده
به نظر میرسد که ویژگیهای شهرهای آرمانی از یک سو در کهن ترین اسطوره های ایرانی و از سوی دیگر در شاهنام? حکیم طوس مندرج است. ظاهراً بن مایه و الگوی شهر آرمانی، یکی ور جمکرد است که کهن ترین نمونه از اینگونه شهرها است و بنابر روایت وندیداد، به دست جمشید بنا شد تا نمونه ای از موجودات اهورایی در آن نگهداری شود. یکی از ویژگیهای این ور یا بارو، جاودانگی آن است و افزون بر این، در آن، نشانی از سرما، گرما، تاریکی، بیماری و مرگ دیده نمی شود. نمونه ای دیگر از این دست، بنایی است که بر پای? مهریشت، ایزد مهر بر فراز کوه اساطیری هرا (البرز) برپا کرده است که در آن نیز از شب، تاریکی، سرما، گرما، بیماری و مرگ اثری نیست.
به نظر نگارنده، حکیم طوس با ارائ? کنگ دژ به عنوان نمونه ای آسمانی از این جاودان شهر آرمانی به کهن الگوهای آن نیز نظر داشته است. از این روی، آن را چنین توصیف میکند که:
الف. شهری فراخ است با باغها و بناهای زیبا.
ب. هوای آن معتدل است و در آن از گرما و سرما خبری نیست.
ج. آب آن گواراست و در آن نشانی از بیماری و مرگ نیست.
هدف از نگارش این مقاله مقایس? کنگ دژ به عنوان جاودان شهر شاهنامه با نمونه های اساطیری آن در متون باستانی است، تا بدین وسیله پرتوی بر خواستگاه اندیشه های حکیم طوس افکنده شود.
کلیدواژگان
آرمانشهر؛ ایزد مهر؛ سیاوشگرد؛ سروش؛ کنگدز؛ ور جمکرد
 

دانلود فرم ثبت نام مجمع

شماره ثبت : 20986

دانلود فرم ثبت نام

آمار بازدیدکنندگان

1347امروزmod_vvisit_counter
2243دیروزmod_vvisit_counter
6561این هفتهmod_vvisit_counter
13510هفته گذشتهmod_vvisit_counter
27960این ماهmod_vvisit_counter
56536ماه گذشتهmod_vvisit_counter
3159980کل بازدیدهاmod_vvisit_counter